Om onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen verwerken wij uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens voor het:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Bij u afleveren van diensten;
 • Afhandelen van uw betaling.

Overzicht gegevens

De Nieman Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij handmatig en/of geautomatiseerd verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Locatiegegevens
 • Factuurgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Gegevensbeheer

Het beheer van uw persoonsgegevens ligt bij ons, wij zijn de verantwoordelijke partij en zorgen ervoor dat uw gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieman Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nieman Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd of tot 5 jaar na het laatste contact.

Transparantiebeginsel

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieman Groep B.V.? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nieman Groep B.V.
Postbus 40217
3504 AA Utrecht

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.